Blick vom Nares auf den Tagish Lake

Blick vom Nares auf den Tagish Lake